d
Follow us

Tezis Göndər

“2-ci Azərbaycan Hematologiya Mütəxəssisləri Konqresi”nin tezislərdən ibarət toplusu nəşr olunacaqdır.

Tezislərin göndərilməsi ödənişsizdir.

TEZİS QƏBULU artıq başlamışdır!

SON TEZİS QƏBUL TARİXİ: 01 APREL 2020-ci il.

Mövzular

 • TALASSEMİYA VƏ HEMOQLOBİNOPATİYALAR
 • QIRMIZI QAN HÜCEYRƏLƏRİNİN FİZİOLOGİYASI VƏ XƏSTƏLİKLƏRİ
 • HEMATOPOEZ
 • HEMATOLOJİ MALİQNİZASİYALAR
 • EKSPERİMENTAL HEMATOLOGİYA
 • GEN MÜALİCƏSİ
 • REGENERATİV TİBB
 • HÜCEYRƏ MÜALİCƏSİ
 • HEMATOPOETİK KÖK HÜCEYRƏ NƏQLİ VƏ YÜKSƏK DOZALI KİMYƏVİ TERAPİYALAR
 • SÜMÜK İLİYİ ÇATIŞMAZLIĞI VƏ MİELODİSPLASTİK SİNDROMLAR
 • MİELOPROLİFERATİV NEOPLAZİYALAR VE XRONİKİ MİELOSİTAR LEYKEMİYA
 • YETKİN YAŞ QRUPUNDA KƏSKİN LEYKEMİYALAR; PEDİATRİK YAŞ QRUPUNDA LEYKEMİYALAR
 • LİMFOMALAR
 • XRONİKİ LİMFOSİTAR LEYKEMİYA VƏ XRONİKİ LİMFOPROLİFERATİV XƏSTƏLİKLƏR
 • MULTİPL MİELOMA VƏ PLAZMATİK HÜCEYRƏ XƏSTƏLİKLƏRİ
 • KOAQULYASİYA VƏ FİBRİNOLİZ POZĞUNLUQLARI
 • TROMBOSİT POZĞUNLUQLARI
 • TROMBOZ VƏ ANTİTROMBOTİK MÜALİCƏ
 • TRANSFUZİYA TƏBABƏTİ
 • AFEREZ; HÜCEYRƏ HAZIRLIĞI
 • HƏYAT KEYFİYYƏTİ / ETİKA / HÜQUQ
 • İNFEKSİYA VƏ DƏSTƏKLƏYİCİ MÜALİCƏLƏR.